نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 

سامانه مدیریت خدمات تکنولوژی اطلاعات
پیشاپیش از حسن نیت، همکاری و مشارکت جنابعالی در پیاده سازی اثربخش این سامانه نهایت تشکر را داریم. هدف از پیاده سازی این سیستم، جلب رضایت مستمر شما بزرگواران می باشد. کاربران داخلی : Windows Authentication کاربران خارجی: Dana Authentication